Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID
Behoudens schriftelijke afwijkende bijzondere voorwaarden zijn enkel huidige algemene voorwaarden van toepassing. De ongeldigheid of niet toepassing van één van de bedingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de
overige bedingen. De ongeldige bedingen worden aangepast op een wijze dat ze op geldige wijze uitwerking kunnen hebben en het dichtst aanleunen bij de intentie van partijen. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de medecontractant wordt uitgesloten.De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.
2. OFFERTE
1. Het verstrekken van adviezen, prijzen, catalogi, stalen,offertes voor goederen, werken of herstellingen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder en ige verantwoordelijkheid. 2. Een offerte is geldig voor de erop vermelde duur, in principe hoogstens drie maanden. De prijsaanduiding geldt enkel voor het voorwerp en de hoeveelheden vermeld op de offerte. 3. Goederen en diensten worden gefactureerd, exclusief port, taksen en (transport)kosten. De weergegeven bedragen zijn excl. btw. 4. Wanneer de uitvoering meer dan zes maanden na de
orderbevestiging gebeurt, behoudt SCHRIJNWERKERIJ LENS zich het recht voor om de prijzen aan te passen volgens de dan gelden de marktprijzen. In geval van prijswijzigingen bij de leverancier, ongeacht de levertermijn, zijn evenredige
aanpassingen mogelijk. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig in kennis gesteld. 5. Indien de opdrachtgever het bevestigde project zonder gegronde reden wenst te annuleren, is hij gehouden tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 20 % van deprijs, onverminderd het recht van SCHRIJNWERKERIJ LENSom bijkomende schade aan te tonen. Bij verbreking tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal de opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd zijn voor de uitgevoerde prestaties en reeds aangekochte materialen, verhoogd met 30 % van de totale prijs van het project.
3. VOORWERP
1. Behoudens schriftelijke bevestiging geldt enkel de inhoud van de bevestigde offerte als bewijs van wat tussen partijen werd overeengekomen. In geen geval kunnen eventuele clausules die de opdrachtgever met andere betrokken partijen zou zijn overeengekomen aan SCHRIJNWERKERIJ LENS worden tegengeworpen. 2. In afwijking van het burgerlijk wetboek zullen eventuele meerwerken geacht worden aanvaard te zijn door de opdrachtgever indien hij op mededeling en/of prijsofferte ervoor niet binnen de 10 dagen negatief heeft geantwoord. Meerwerken zijn werken die uitgevoerd zijn in opdracht van de opdrachtgever of van zijn architect of van zijn aangestelde en die niet waren opgenomen in de initiële offerte bij de overeenkomst. Indien de uitvoering afwijkt van de voorziene werken en hoeveelheden, geeft dit ook aanleiding tot een verrekening. Meerwerken kunnen door alle middelen worden bewezen.
4. LEVERING RISICO
1. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsovereenkomst dienstige stukken. Iedere opgegeven uitvoeringstermijn is benaderend. Slechte
weersomstandigheden vooraf en tijdens de uitvoering kunnen mogelijks vertragingen veroorzaken. Overschrijding van de vooropgestelde termijn kan daar door geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding. Andere gevallen van overmacht,
waaronder staking, lock out, brand, machinebreuk, abnormale prijsverhogingen, … bij de verkoper of haar leveranciers rechtvaardigen elke vertraging in de levering,
zonder mogelijkheid tot vernietiging of ontbinding van het contract dan wel schadevergoeding. Wijzigingen in projecten leiden automatisch tot het verval van de opgegeven leveringstermijnen.2. Alle geleverde materialen blijven eigendom van SCHRIJNWERKERIJ LENS tot op het ogenblik van volledige betaling, zelfs wanneer deze worden verwerkt of gebruikt. De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De
opdrachtgever staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materiaal, materieel, machines en voertuigen die zich op de werf bevinden. De opdrachtgever neemt voor dit alles een verzekering, ook tegen brand en
stormschade, in het voordeel van SCHRIJNWERKERIJ LENS. 3. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen bij te pas komen (inclusief milieu en geluidsoverlast), draagt SCHRIJNWERKERIJ LENS geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele
schade en boetes vallen integraal ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever bevestigt schriftelijk aan SCHRIJNWERKERIJ LENS voorafgaand de aanvang van de werken dat voormelde vergunningen bekomen werden. De werf dient door de opdrachtgever in het voordeel van SCHRIJNWERKERIJ LENS gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Indien de opdrachtgever in gebreke
blijft om deze nutsvoorzieningen te voorzien, zal SCHRIJNWERKERIJ LENS deze zelf voorzien en de meerkosten daarvan factureren aan de opdrachtgever.
5. PLAATSING
1. De opdrachtgever dient alle nodige schikkingen treffen opdat de werf startklaar, vrij en bereikbaar is voor de aanvang van de werken. 2. De oplevering vindt plaats op het ogenblik dat SCHRIJNWERKERIJ LENS de werken heeft voltooid en ter beschikking heeft gesteld van de opdrachtgever. De werken worden in elk geval geacht te zijn opgeleverd bij ingebruikname of voortzetting van werken door een neven of derde aannemer. SCHRIJNWERKERIJ LENS kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten gemaakt na oplevering.

6. BETALING
1. SCHRIJNWERKERIJ LENS behoudt zich het recht voor om voorschotfacturen en tussentijdse facturen op te maken.2. De facturen van SCHRIJNWERKERIJ LENS zijn netto en zonder korting betaalbaar op de vooraf afgesproken termijnen, op de maatschappelijke zetel of door overschrijving met vermelding van het factuurnummer. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten.
7. ONTBINDING
1. Bij niet tijdige betaling behoudt SCHRIJNWERKERIJ LENS zich het recht voor om, via aangetekend schrijven en na vergeefse ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden ten laste van de opdrachtgever.
8. WAARBORG
1. SCHRIJNWERKERIJ LENS behoudt zich het recht voor om vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de kooppri js en/of de uitvoering van de aannemingsovereenkomst van de opdrachtgever te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de opdrachtgever.
SCHRIJNWERKERIJ LENS heeft het recht de contracten van rechtswege na vergeefse ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, conform de bepalingen van onderhavige voorwaarden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan deze vraag van SCHRIJNWERKERIJ LENS. Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de opdrachtgever zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit of voor het verlies van de garanties voor zijn schuldvordering.
9. KLACHTEN
1. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering, uitvoering of facturatie. SCHRIJNWERKERIJ LENS is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na deze periode. Het contract kan op die basis niet ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van art. 1792 B.W. dienen uiterlijk binnen één maand na de uitvoering te
worden ingeroepen. Na deze termijnen kunnen geen klachten meer worden aanvaard. De aansprakelijkheid van SCHRIJNWERKERIJ LENS is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de facturen of de aannemingssom.
Klachten, zelfs indien ze gegrond zijn, machtigen de opdrachtgever niet de uitvoering van het project te weigeren voor de zaken welke niet het voorwerp van de klacht uitmaken.
10. AANSPRAKELIJKHEID
1. SCHRIJNWERKERIJ LENS is niet aansprakelijk voor onjuist e of gebrekkige technische specificaties verstrekt door de fabrikant of leverancier.
2. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het herstellen
en/of op kosten van SCHRIJNWERKERIJ LENS vervangen van de gebrekkige
goederen, zijnde de materiaalkost, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Bij onmogelijkheid tot vervanging is de
aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximum bedrag van de gefactureerde bedragen, zonder enige verdere vergoeding wegens rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
3. SCHRIJNWERKERIJ LENS wijst elke aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van andersoortig gebruik van de geleverde goederen. SCHRIJNWERKERIJ LENS staat niet in voor gebreken ten gevolge van onvoldoende onderhoud of slecht gebruik door de opdrachtgever.
4. Alle gevallen van overmacht, waaronder brand, staking, lock out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, … hetzij bij SCHRIJNWERKERIJ LENS, hetzij bij haar leveranciers of onderaannemers, ontslaan SCHRIJNWERKERIJ LENS van alle
verantwoordelijkheid voor het niet uitvoeren van haar verplichtingen.
12. EIGENDOMRISICO
1. De opdrachtgever verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de goederen niet te verwerken, te vervreemden of als zekerheid te geven zolang zij eigendom zijn van
SCHRIJNWERKERIJ LENS, zoniet vervangt het recht op de
koopprijs de geleverde goederen. 2. Betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van eventuele verliezen. 3. De opdrachtgever draagt vanaf de totstandkoming van de overeenkomst het risico voor bewaring, beschadiging, verlies of vernieling van de goederen.
13. INTELLECTUELE RECHTEN
1. Alle plannen, tekeningen en ontwerpen, zowel algemeen als geïndividualiseerde, zijn en blijven eigendom van SCHRIJNWERKERIJ LENS.
14. GESCHILLEN
1. Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten te Beringen. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd bij geschillen en ter invordering van de facturen. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.